CHKO Český les

CHKO Český les

Chráněná krajinná oblast Český les je geomorfologickým pokračováním Šumavy, které tvoří pohraniční pohoří od domažlické části Českého lesa až po Dyleňský les. Jelikož velká část oblasti spadala před rokem 1990 do příhraničního pásma s minimální hospodářskou činností a dále do území, kde po odsunu německého obyvatelstva zanikla většina obcí, jedná se o území jen málo narušené lidskými zásahy. Krajina Českého lesa se tak stala velice cenným studijním územím původních lesních společenstev, významných především z hlediska ochrany životního prostředí. Zachovala se zde nedotčená společenstva bučin a jedlobučin, podmáčených smrčin i vrchoviště s výskytem borovice blatky.