Pěstební činnost

Pěstební činnost

Zalesnění krajiny se pohybuje okolo 70%, což samo vypovídá o druhu a způsobu hospodaření v lese. Počet vegetačních dní v roce je 140, průměrná roční teplota 6 – 6,5°C, průměrné roční srážky 700 - 800 mm – tyto podmínky jsou optimální pro práci s přirozenou obnovou lesa, hlavně v případě smrku a buku. Z hlediska druhové skladby tvoří lesy v plošném zastoupení ze 76 % smrk, dále je 6 % zastoupena borovice stejně jako buk, 5 % připadá na olši, zbytek tvoří ostatní dřeviny (modřín, jedle, bříza, javor). Genetická klasifikace porostů je vysoce nadprůměrná (nekvalitní porosty kategorie D se vůbec nevyskytují).

Hospodaření do značné míry ovlivnily větrné kalamity v letech 1984, 1990 a 2007, s jejichž následky se odborní pracovníci budou potýkat několik desetiletí. Holiny vzniklé po kalamitních těžbách se daří úspěšně zalesňovat i díky produkci vlastního sadebního materiálu. Pro zajištění stability nových porostů klade správa Kolowratových lesů důraz nejen na předepsaný podíl melioračních a zpevňujících dřevin, ale také na jejich vhodné rozmístění. Náročná je rovněž následná péče o mladé lesní porosty.