Odborná lesnická exkurze na Zakarpatskou Ukrajinu

Ve dnech 25. – 31. srpna 2013 se dva zástupci Kolowratových lesů (vedoucí lesní správy Ing. Vladimír Šístek a lesník Jan Ryba) zúčastnili odborné lesnické exkurze na Ukrajinu, kterou pro své členy uspořádalo Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (zkr. SVOL). Týdenní exkurze probíhala v oblasti ukrajinských Karpat.

Pondělí 26. 8.

Program začal ve městě Užhorod, kde jsme navštívili ředitelství územního odboru ministerstva pro lesnictví a myslivost Transkarpatského regionu. Ředitel odboru pan Igor Fizyk, PhD. nás seznámil se základní informace o ukrajinském lesnictví.

Lesnatost země je 15,6 %, přičemž plocha lesní půdy zaujímá 10,8 mil. ha a každoročně se zvětšuje. Převážná většina lesů Ukrajiny je ve vlastnictví státu. Pouze necelé 1 % lesů je v soukromém vlastnictví. O privatizaci lesů se zatím neuvažuje. V zastoupení dřevin převažuje v zakarpatském regionu buk 59 %, smrk a jedle jsou zastoupeny 32 %, dub 7,5 %, ostatní dřeviny 1,5 %. Veškeré státní lesy jsou plošně cetrifikovány systémem FSC.

Poté nás vedoucí neziskové organizace FORZA paní Loyko Lesia, seznámila se zkušenostmi při uplatňování principů přírodě blízkého obhospodařování lesů. Během celého pobytu na Ukrajině jsme se setkali se zdůrazňováním ekologických principů lesního hospodářství téměř při každém výkladu. Dále nám byl představen projekt celoživotního vzdělávání lesníků, který je tvořen ve spolupráci s Národním lesnickým centrem ve Zvolenu.

Zakarpatským regionem nás prováděl pan Kwiatkowsky Mykhailo - zástupce ředitele úseku lesů územního odboru ministerstva pro lesnictví a myslivost Transkarpatského regionu. V dopoledních hodinách jsme navštívili lesnické arboretum „Berezinka“, kde jsme dozvěděli podrobnosti o probíhajícím výzkumu chování výsadeb různých druhů a ekotypů lesních dřevin do různých ekologických podmínek a nadmořských výšek.

V Mukačevu jsme se setkali s ředitelem státního podniku Mukačevské lesy, který hovořil o obnově, zvyšování pestrosti druhové skladby a snaze zvětšování plochy příměstské zeleně. Dále jsme navštívili místní skanzen, kde jsme se dozvěděli, že roubenky, které jsou ještě stále k vidění na vesnicích, mají svou ojedinělou historii a kulturní hodnotu. Ve večerních hodinách následovala prohlídka města Užhorod.

Úterý 27. 8.

Po přejezdu do oblasti Mizhgirských lesů jsme podnikli výšlap k vodopádu Šipot pod horou Gemla. Jedná se o turisty hojně navštěvované místo s příjemnou atmosférou. O hospodaření v tomto regionu nám vyprávěl ředitel státního podniku Mizhgirské lesy pan Ivan Barna.

Poté jsme navštívili Národní přírodní park Sinevir. Zastavili jsme se v Záchranném centru hnědých medvědů, kde v současné době našlo útočiště 12 zvířat. Jedná se převážně o jedince z cirkusů, nebo lidmi nalezená a odchovaná medvíďata. Nejstarším zde chovaným jedincem je medvědice Ira, která se v letošním roce dožila věku 30 let. Největším medvědem, který zde našel útočiště je osmiletý samec Djuryj s váhou 380 kg.

Následoval výlet k Sinevirskému jezeru, které podle pověsti vzniklo díky zármutku nešťastně zamilované dívky a jejímu vytrvalému pláči. V jeho blízkosti si turisté mohou koupit spoustu suvenýrů, jako nejrůznější výrobky ze dřeva, pestré oblečení, případně vynikající pochutiny - čajové směsi karpatských bylin, bryndzu, sušené houby a lesní plody.

Po přesunu do Koločavy jsme navštívili muzeum Nikoly Šuhaje loupežníka, kterého literárně proslavil český spisovatel Ivan Olbracht, který si zamiloval místní lidi i krajinu a strávil v této oblasti několik let života.

Středa 28.8.

Hned po snídani jsme se vypravili do kopců nad městem Rachiv a vyslechli přednášku ředitele státního podniku „Rachivské experimentální lesy“ pana Prystupa Volodymyra, PhD o uplatňování principů přírodě blízkého hospodaření ve smrkových lesích. V těchto lesích probíhá mezinárodní spolupráce se švýcarskými odborníky, která je finančně podporovaná v rámci programu mezinárodní spolupráce z fondů Evropské Unie. Nutno říci, že ukrajinští lesníci mají o odbornosti a zkušenostech švýcarských kolegů své pochybnosti.

Dále jsme se přemístili do Karpatské biosférické rezervace. Absolvovali jsme prohlídku muzea, a radovali se ze shledání s členem výpravy, který v biosférické rezervaci zabloudil a prohlídku si tak o pár hodin prodloužil.

Čtvrtek 29.8.

I přes deštivé počasí jsme se vydali do Vorocktynských lesů v oblasti turistických středisek Yaremcha a Bukovel, kterými nás provázel pan Korzhov Volodymyr, PhD a ředitel státního podniku „Vorocktynské lesy“ pan Melnyk Dmytro. Seznámili nás se smrkovým hospodářstvím výběrných tlouštěk a probíhající přeměnou smrkových porostů na porosty se smíšenou druhovou skladbou dřevin. Výlet do jedlové rezervace jsme kvůli deštivému počasí a komplikovanému přístupu pro autobus byli nuceni odložit.

Následovala návštěva ukrajinsko - italské pily zaměřené na zpracování bukové kulatiny. Zaměstnanci vybavení pletenými rukavicemi a bačkorami by nejspíš u naší kontroly BOZP neobstáli. Také uskladnění pokrouceného řeziva bylo zarážející. Ředitel pily však mluvil o zamýšlené výstavbě sušárny a skladovacích prostor, takže změna k lepšímu se v budoucnosti dá předpokládat.

K večeru jsme pak podnikli výlet do hlubokých kopcovitých lesů v místě ubytování turistického střediska Bukovel.

Pátek 30.8.

Ještě než jsme se vypravili na závěrečnou prohlídku města a jeho zajímavých kulturních památek, setkali jsme se s ředitelem územního odboru ministerstva pro lesnictví a myslivost ve Lvovské oblasti panem Tyrchykem Andriem, který nám připravil přednášku o lesním hospodářství tohoto regionu.

Z otevřené diskuze vyplynulo, že mezi hlavní problémy ukrajinského lesního hospodářství patří nedostatečně vybudovaná infrastruktura a s tím spojená obtížná dostupnost hlubokých kopcovitých lesních komplexů. Dále je to zastaralá technika používaná v lesním hospodářství. V zakarpatské oblasti není v současné době využíván jediný harvestor. Dále bych zmínil absenci účinné ochrany proti cizopasnému podkornímu hmyzu. Měli jsme možnost prohlédnout si několik lapačů, ve kterých však chyběla feromonová návnada. Spatřit kůrovcem napadené souše přitom nebylo nic neobvyklého.

Ukrajina je krásná země s obrovským přírodním bohatstvím, s úrodnými půdami, smíšenými lesy a rozmanitými druhy živočichů a rostlin. Věřím, že s promyšlenými investicemi do modernizace techniky a rozvoje dřevozpracujícího průmyslu, bude životní úroveň obyvatelstva této země vzkvétat, stejně jako její příroda. Na rozloučenou zbývá než popřát ukrajinským kolegům „Lesu zdar!“ a snad někdy příště zase na shledanou.

Organizaci SVOL pak patří díky za uspořádání této zajímavé lesnicky zaměřené exkurze, která svým členům rozšiřuje obzory a umožňuje setkání a výměnu informací mezi kolegy z mnohdy vzdálených lesních majetků.

Ing. Vladimír Šístek